Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie

Ochrona danych osobowych

Informacje w zakresie dyrektywy unijnej o ochronie danych osobowych (RODO)

 1. Każdy zgłaszający się do Przychodni pacjent, ma obowiązek okazania się dokumentem tożsamości ze zdjęciem np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport.
 2. Dokumentację medyczną udostępnia się:
  • Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, za okazaniem dowodu tożsamości,
  • Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
   • rodzicowi, do chwili ukończenia przez dziecko 18 roku życia, za okazaniem dowodu osobistego,
   • opiekunowi ustawionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym, opieka nad ubezwłasnowolnionym)
   • Osobie upoważnionej przez pacjenta, za okazaniem stosownego upoważnienia.
 3. Po śmierci pacjenta prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia w pisemnym oświadczeniu.
  W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona składa „Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej”. Wniosek należy złożyć w rejestracji placówki. W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć „Upoważnienie o wydanie dokumentacji medycznej”. Druki Wniosków dostępne są w Rejestracji Przychodni. Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Przychodni.
  Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.
  Odbiór kopii dokumentacji medycznej jest możliwy w Rejestracji w godz. pracy Przychodni (osobiście lub drogą listową, nie udostępniamy drogą mailową).
 4. Przy okienku Rejestracji może przebywać jedna osoba.
 5. Na terenie Przychodni obowiązuje zakaz fotografowania.
 6. Przed wizytą w gabinecie należy bezwzględnie zapoznać się i podpisać “Klauzulę informacyjną dla pacjenta”.
 7. Administratorem danych osobowych jest “Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodnia Opieki Zdrowotnej”, ul. Wojska Polskiego 24, 05-310 Kałuszyn, NIP 822-19-03-466, REGON – 711652442, reprezentowany przez Kierownika – Dorotę Pisarczyk,
 8. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Agnieszka Milewska, adres: Pracownia Fizjoterapii, Kałuszyn, ul. Warszawska 50, e-mail: inspektor@spzozkaluszyn.pl
  Skip to content